top of page

Ja, Kalejdoskop

Skąd ten pomysł? 

Zauważyliśmy, że w Europie wiele osób chorujących na łuszczycę lub inne choroby skórne ma duże problemy w asymilacji z otoczeniem. Widoczne zmiany na skórze istotną przyczyną obniżenia jakości życia. Choroba przekłada się na relacje międzyludzkie, aktywność fizyczną, aktywność społeczno-zawodowa oraz kontakty z rodziną. Na co dzień ,w organizacjach w których działamy, pracujemy z osobami dorosłymi nad różnymi projektami. Spotykamy ludzi z różnymi problemami, motywacjami oraz pomysłami. Dlatego też naszymi podstawowymi narzędziami muszą być umiejętności interpersonalne i komunikacyjne dopasowane do potrzeb osób dorosłych. Uważamy, ze każdy człowiek bez względu na wiek powinien spełniać swoje pasje, brać aktywny udział w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. Choroby skóry nie są tym co powinno nas ograniczać w realizowaniu się! Chcemy pomóc osobom dorosłym, które z powodu swoich dolegliwości nie mają odwagi do wyjścia z cienia swojej choroby. Jesteśmy przekonani, że współpraca międzynarodowa umożliwia znalezienie i szerzenie uniwersalnych metod pracy z osobami dorosłymi, ich aktywizację w społeczeństwie oraz prowadzenie z nimi rzetelnego dialogu.

Where did the idea come from?

We have noticed that in Europe many people suffering from psoriasis or other skin diseases have great problems assimilating with the enviroment. Visible skin changes are a significant cause of lowering the quality od life. The disease affects interpersonal relationships, physical activity, social and professional activity and contact with the family. On a daily basis, in the organizations in which we operate, we work with adults on various projects. We meet people with many different problems, motivations and ideas. Therefore, our primary tools must be interpersonal and comunication skills adapted to the need of adults. We believe that every person, regardless of age, should fulfill their passions, take an active part in social, professional and family life. Skin diseases are not the thing which should limit our self-realization! We want to help adults who, due to their aliments, do not have the courage to step out of the shadow of their disease. We are convinced that international cooperation makes it possible to and spread universal methods of working with adults, activate them in society and conduct a fair dialogue with them. 

¿De dónde vino la idea?

Hemos notado que en Europa muchas personas que padecen psoriasis u otras enfermedades de la piel tienen grandes problemas para asimilarse a su entorno. Los cambios visibles en la piel son una causa importante de la disminución de la calidad de vida. La enfermedad afecta las relaciones interpersonales, la actividad física, la actividad social y profesional y los contactos con la familia. Diariamente, en las organizaciones con las que operamos, trabajamos con adultos en diversos proyectos. Nos encontramos con personas con muchos problemas, motivaciones e ideas diferentes. Por lo tanto, nuestras principales herramientas deben ser las habilidades interpersonales y de comunicación adaptadas a las necesidades de los adultos. Creemos que toda persona, independientemente de su edad, debe realizar sus pasiones, participar activamente en la vida social, profesional y familiar. ¡Las enfermedades de la piel no son lo que debería limitar nuestra autorrealización! Queremos ayudar a los adultos que, debido a sus dolencias, no tienen el coraje de salir de la sombra de su enfermedad. Estamos convencidos de que la cooperación internacional permite encontrar y difundir métodos universales de trabajar con adultos, activarlos en la sociedad y establecer un dialogo justo con ello.

Kim są nasi uczestnicy?

Uczestnicy naszego projektu to kadra, która na co dzień pracuje z osobami dorosłymi. Są to osoby pełne determinacji i pasji do pracy. To ludzie, którzy pragną zaangażować się w działalność społeczną, chcą podejmować nowe działania i tym samym poprawiać jakość życia swoją i społeczeństwa. 

Who are our participants?

The participants of our project are stuff that works with adults on a daily basis. They are people full of determination and passion for their work. They are people who want to get involved in social activities, want to take new kind of activities and thus improve the quality of their own life and that of society. 

¿Quiénes son nuestros participantes?

Los participantes de nuestro proyecto son personal que trabaja con adultos diariamente. Son personas llenas de determinación y pasión por su trabajo. Son personas que quieren involucrarse en actividades sociales, quieren emprender un nuevo tipo de actividades y así mejorar la calidadde su propia vida y la de la sociedad.

Co tam się działo?

W weekend 29.10 – 31.10 odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów w Warszawie. Spotkanie miało na celu ustalenie planu działań na najbliższe miesiące. 

W dniach 21-27.03.2022 uczestnicy wzięli udział w szkoleniach, które odbyły się w Manchesterze. Podczas tych kilku dni uczestnicy wraz z trenerem pracowali nad kwestiami związanymi z przełamaniem barier u osób dorosłych. Wypracowane zostały sposoby radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w trudnych sytuacjach oraz metody umożliwiające przełożenie tego typu wiedzy na pracę z dorosłymi ludźmi. Dzięki wymianie doświadczeń udało się określić i nazwać szereg problemów, które mogą wystąpić w konfrontacji z dorosłymi oraz wybrać sposoby, które najlepiej sprawdzą się w pracy z ludźmi, którzy posiadają już swoje uprzedzenia i ciężkie do przezwyciężenia „racje”.

W dniach 26.09 – 02.10.2022 uczestnicy wzięli udział w drugiej części projektu, która miała miejsce w Hiszpanii. Podczas trwających kilka dni spotkań, uczestnicy wzięli na warsztat metody pracy z dorosłymi, których celem jest zangażowanie tych ludzi w aktywne uczestnictwo w danych projektach. Poruszane były zagadnienia związane z dyskryminacją oraz próbą uwzględnienia indywidualnych potrzeb osób dorosłych z którymi pracujemy na co dzień.

Zwieńczeniem działań projektowych było zorganizowanie wystawy fotograficznej poświęconej problematyce chorób skóry. Motywem przewodnim wystawy było ukazanie piękna i siły tkwiących w osobach zmagających się z chorobami skóry. Naszymi modelami były wspaniałe, pełne pasji i chęci do działania osoby, które mimo niedogodności jakich przysparza im choroba, idą przez życie pewnym krokiem, z uśmiechem na twarzy. Wystawa „Ja, Kalejdoskop” była pierwszym artystycznym działaniem jakie do tej pory zrealizowaliśmy. Fotografie wykonane były przez profesjonalne i utalantowane fotografki. Sukces tego przedsięwzięcia ukazał nam drogę, którą chcemy dalej podążać. Działania artystyczne mają niezwykłą siłę łączenia ludzi i otwierają ich na unikatowe treści i problemy.

Wystawę zobaczyło ponad 500 osób.

What was going on there?

On the weekend of October 29 – 31, an international meeting of partners took place place in Warsaw. The aim of the meeting was to establishing an action plan for the coming months.

On the week of 21-27 of March we were participating in trainings which took place in Manchester. During that time our participants and the trainer were working on the topic related to breaking barriers in adults. In result they were able to develop stress manegement methods, self-manegement in difficult situations and variety of skills helpful with working with adults. Thanks to exchange of experience we were able to define and describe numerous problems which can occur in confrontation with adults and also choose appropriate methods to deal with difficult people.

From 26.09 – 02.10.2022, participants took part in the second part of the project, which took place in Spain. During the meetings, which lasted several days, the participants took to the methods of working with adults, the aim of which is to involve these people in active participation in the projects in question. Issues related to discrimination were raised, as well as attempts to take into account the individual needs of the adults with whom we work every day.

The culmination of the project activities was the organization of a photo exhibition dedicated to the issue of skin diseases. The theme of the exhibition was to show the beauty and strength inherent in people struggling with skin diseases. Our models were wonderful people, full of passion and willingness to act, who, despite the inconveniences that the disease causes them, go through life with a confident step, with a smile on their face. The exhibition „I, Kaleidoscope” was the first artistic activity we have realized so far. The photographs were taken by professional and talented photographers. The success of this project showed us the path we want to continue on. Artistic activities have an extraordinary power to connect people and open them up to unique content and issues.

The exhibition was seen by more than 500 people.

 

¿Qué hicimos allí?

El fin de semana del 29 al 31 de octubre tuvo lugar en Varsovia una reunión internacional de las organizaciones socias. El objetivo de la reunión era establecer un plan de acción para los próximos meses.

Del 21 al 27 de marzo de 2022, los participantes asistieron a cursos de capacitación que tuvieron lugar en Manchester. Durante estos días, los participantes y la entrenadora se concentraron en el cómo superar las barreras en adultos. Se han desarrollado formas de afrontar el estrés, actuar en situaciones difíciles y otros métodos que facilitan el trabajo con personas adultas. Gracias al intercambio de experiencias, fue posible identificar y nombrar una serie de problemas que pueden ocurrir en el enfrentamiento con adultos y elegir los métodos que serían mejores para trabajar con personas que ya tienen prejuicios y opiniones difíciles de superar.

Co osiągnęliśmy?

Dzięki udziałowi w projekcie „Ja, Kalejdoskop”, kadra organizacji uczestniczących rozwinęła swoje umiejętności pracy z osobami dorosłymi. Uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu edukacji dorosłych oraz profilowania metod angażujących ich do wzięcia udziału w konkretnych działaniach. Ponadto stworzona została publikacja zawierająca metody i techniki opracowane podczas działań projektowych, która pełni rolę poradnika dla osób pracujących z dorosłymi.

Najznakomitszym rezultatem projektu było zorganizowanie wystawy fotograficznej w Hiszpanii, w miejscowości Guardamar. 

Na wystawie prezentowane były zdjęcia wykonane przez profesjonale fotografki – Martę Ankiersztejn i Agnieszkę Szustorowską. Modelami były natomiast osoby zmagające się z chorobami skóry, które mimo niedogodności jakich przysparza im choroba nie rezygnują z aktywnego udziału w życiu społecznym. Wystawę odwiedziło ponad 500 osób, w tym mer miasta Guardamar.

What we achieved?

Thanks to participation in the project „Me, the, Kaleidoscope”, the staff of the participating organizations developed their skills in working with adults. Participants gained knowledge in the field of adult education and profiling methods involving them to take part in specific activities. In addition, a publication containing methods and techniques developed during the project activities was created, which serves as a guide for people working with adults.

The most outstanding result of the project was the organization of a photographic exhibition in Guardamar, Spain.

The exhibition presented photos taken by professional photographers – Marta Ankiersztejn and Agnieszka Szustorowska. The models were people struggling with skin diseases, who, despite the inconvenience caused by the disease, do not give up active participation in social life. The exhibition was visited by over 500 people, including the mayor of Guardamar.

¿Qué logramos?

Gracias a la participación en el proyecto „Ja, Caleidoscopio”, el personal de las organizaciones participantes desarrolló sus habilidades para trabajar con adultos. Los participantes adquirieron conocimientos en el campo de la educación de adultos y los métodos de creación de perfiles que les permitieron participar en actividades específicas. Además, se creó una publicación que contiene métodos y técnicas desarrollados durante las actividades del proyecto, que sirve como guía para las personas que trabajan con adultos.

El resultado más destacado del proyecto fue la organización de una exposición fotográfica en Guardamar, España.

La exposición presentó fotografías tomadas por fotógrafos profesionales: Marta Ankiersztejn y Agnieszka Szustorowska. Los modelos eran personas que luchaban contra enfermedades de la piel, quienes, a pesar de los inconvenientes causados ​​por la enfermedad, no renunciaban a la participación activa en la vida social. La exposición fue visitada por más de 500 personas, incluido el alcalde de Guardamar.

Kto finansował projekt?

Projekt został sfinansowany w ramach programu Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych Erasmus+.

Who financed the project?

The project was financed under the Strategic Partnership for Adult Education Erasmus +. 

¿Quién financió el proyecto?

El proyecto fue financiado por la Asociación Estratégica en Educación de Personas Adultas
Erasmus+.

Ja, Kalejdoskop logo.png
0975150B-973D-4B97-BA1C-E9C84A2FAE5F-300x225.jpg
1648565948015-768x768.jpg
20221001_113722-2048x1536.jpg
20221001_112011-2048x1536.jpg
PL-V-Finansowane-przez-Unie-Europejska_POS.png

Nasi partnerzy/ Our partners/ Nuestros socios:

CS-Great-Britain-pdttgzab315ftjto57q0pwnpjekkzh5g9bwg6er7l0.png
la-hoya-300x167.png
bottom of page