top of page

Fundraising Internationally

Skąd pomysł?

Problemem wielu organów działających na rzecz społeczeństwa, w tym młodzieży jest kwestią finansowania i brak tzw. poprawnego “cashflow” czyli optymalnego przepływu pieniędzy w celu utrzymania standardów codziennych działań organizacji oraz posiadania buforu bezpieczeństwa podczas realizacji projektów. Często organizacje prowadzą projekty opierając się tylko na jednym źródle finansowania, przez co nie mogą spokojnie odpowiadać na pojawiające się nagłe potrzeby podczas projektu lub w trakcie prowadzenia codziennych zadań. Zmiany społeczne wymagają dużego zaangażowania zasobów ludzkich oraz finansowych, fundraising jest jedną z najważniejszych kwestii w rozpoczynaniu i planowaniu projektów społecznych. Zapewnienie młodym ludziom rzetelnej dawki wiedzy, możliwości uczestniczenia w szkoleniach prowadzonych przez osoby doświadczone w tym zakresie pomoże na spokojne pozyskiwanie funduszy na projekty, które są inicjowane oraz współprowadzone przez młodzież. Pozyskiwanie finansowania z różnych stron pozwala również wprowadzić stabilizację zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, która ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia spójnej i jednolitej polityki wewnętrznej organizacji oraz pozwala na wyznaczanie długofalowych działań. Zakładamy, że ten projekt przyniesie wiedzę na temat zarządzania finansami osobom pracującym z młodzieżą, by mogli oni swobodnie i efektywnie panować nad przepływem pieniędzy w celu stabilizacji i podniesienia standardów swoich projektowych działań.

Where did the idea come from?

The problem of many organizations working for society, including youth, is the issue of financing and the lack of optimal cash flow of money to maintain the standards of the organization’s daily activities and to have a safety buffer during project implementation. Often, organizations run projects relying on only one source of funding, so they cannot calmly respond to emerging needs during a project or during daily tasks. Social changes require a high commitment of human and financial resources, fundraising is one of the most important issues in starting and planning social projects. Providing young people with a reliable dose of knowledge, the opportunity to participate in training conducted by people experienced in this field will help to calmly raise funds for projects that are initiated and co-led by young people. Obtaining financing from various sources also helps for the stabilization of employment in non-governmental organizations, which is of key importance for conducting coherent and consistent internal policy of the organization and allows to set long-term activities. We assume that this project will give knowledge about financial management to youth workers, so that they can freely and effectively control the flow of money in order to stabilize and raise the standards of their project activities.

Kim są nasi uczestnicy?

Uczestnikami działań projektowych jest kadra i wolontariusze organizacji partnerskich. Są to pracownicy organizacji posiadający doświadczenie w prowadzeniu projektów młodzieżowych finansowanych z różnych źródeł, pracownicy, którzy zajmują się aspektami związanymi z budżetem i finansowaniem organizacji oraz młodzi współpracownicy organizacji lub wolontariusze pracujący przy prowadzeniu projektów, jednak nie są doświadczeni w kwestiach finansowych. Łączy ich motywacja do pozyskiwania nowych kompetencji, aby móc je później wykorzystać w dalszej karierze zawodowej i rozwoju osobistym. Każdy z uczestników jest zdeterminowany do eksplorowania nowych możliwości i zdobywania umiejętności, dzięki którym będą lepiej realizować projekty na rzecz społecznej zmiany.

Who are our participants?

The participants of the project activities are the staff and volunteers of partner organizations. These are employees of the organization with experience in running youth projects financed from various sources, employees who deal with aspects related to the budget and financing of the organization and young associates of the organization or volunteers working on the project, but are not experienced in financial matters. What they have in common is their motivation to acquire new competences in order to be able to use them later in their further professional career and personal development. Each participant is determined to explore new opportunities and acquire skills that will enable them to better implement projects for social change.

Co tam się działo?

W Polsce w terminie 21-28.06.2022 odbył się pierwszy cykl szkoleń.. Podczas tych kilku dni uczestnicy mieli okazję zdobyć rzetelną wiedzę i nabyć kluczowe umiejętności w procesie pozyskiwania funduszy, zarówno dla projektów społecznych, jak i dla organizacji pozarządowych. W czasie warsztatów omawiane były:

  • różnice pomiędzy fundraisingiem, a sponsoringiem

  • specyfika pracy fundraisera – jego kodeks etyczny, zadania i obowiązki

  • skuteczne metod pozyskiwania funduszy

  • zasady prowadzenia rozmowy z darczyńcą

Zrealizowane szkolenia pozwoliły uczestnikom zwiększyć oraz uporządkować dotychczasową wiedzę na temat fundraisingu.

W dniach 25.10 – 01.11.2022 w Rumunii miała miejsce druga część projektu. W tym czasie podsumowaliśmy działania, które każda organizacja zdecydowała się podjąć po zakończeniu mobilności w Warszawie. Wspólnie, pod okiem specjalisty przeanalizowaliśmy, jak wypracowane przez nas techniki sprawdziły się w użytku. Wzięliśmy udział również w szkoleniach teoretycznych, poszerzających wiedzę z zakresu fundraisingu zdobytą w Polsce oraz obejmujących nowe narzędzia rozwoju z zakresu sponsoringu. W trakcie szkoleń centralne miejsce zajmowały kwestie inwestowania w fundraising oraz tego, jak opracować skuteczny system stałego pozyskiwania funduszy.

Ostatni etap projektu miał miejsce w Portugalii, w dniach 21 – 28.02.2023 i dotyczył szkoleń, dzięki którym każdy uczestnik projektu będzie w stanie, w przyszłości, samodzielnie zarządzać budżetem i finansami projektowymi. Przystąpiliśmy do pracy przygotowania budżetów miesięcznych i rocznych w oparciu o analizę kosztów stałych i przychodów organizacji (darowizn, grantów, sponsoringu). Zajęliśmy się także budowaniem strategii finansowej organizacji po to, by zapewnić ciągłość finansową i móc ją kontrolować. Podczas warsztatów ćwiczyliśmy symulacje rozmów z potencjalnymi darczyńcami.

What was going on there?

The first series of training sessions took place in Poland between 21-28. 2022. During these few days, participants had the opportunity to gain reliable knowledge and acquire key skills in the fundraising process for social projects and non-governmental organizations. During the workshops discussed about::

  • differences between fundraising and sponsorship

  • specifics of the fundraiser’s work – his code of ethics, tasks and responsibilities

  • effective methods of fundraising

  • rules for conducting a conversation with the donor

The training sessions allowed the participants to increase and organize their knowledge of fundraising.

From 25.10 – 01.11.2022, the second part of the project took place in Romania. During this time, we improved the methods learned during the activities in Poland and deepened our knowledge of fundraising. 

On October 25 - November 1, 2022, the second part of the project took place in Romania. During this time, we summarized the actions that each organization decided to take after the end of mobility in Warsaw. Together, under the supervision of a specialist, we analyzed how the techniques we developed worked out in use. We also took part in theoretical trainings, expanding knowledge in the field of fundraising acquired in Poland and covering new development tools in the field of sponsorship. During the training, the issues of investing in fundraising and how to develop an effective system of permanent fundraising occupied a central place.

The last stage of the project took place in Portugal, on February 21-28, 2023 and concerned training, thanks to which each project participant will be able to independently manage the project budget and finances in the future. We started the work of preparing monthly and annual budgets based on the analysis of fixed costs and revenues of the organization (donations, grants, sponsorship). We also took care of building the financial strategy of the organization in order to ensure financial continuity and be able to control it. During the workshop, we practiced simulations of conversations with potential donors.

Co osiągnęliśmy?

Zależało nam na tym, aby uczestnicy projektu pozyskali wiedzę oraz nabyli umiejętności niezbędne do pozyskiwania funduszy dla projektów społecznych i organizacji pozarządowych, z różnych źródeł finansowania. Podczas szkoleń i warsztatów poznaliśmy narzędzia i metody fundraisingowe dla pracowników sektora NGO oraz dokształciliśmy się z zakresu systematycznego i konsekwentnego planowania budżetu organizacji, co pozwala nam na pozyskiwanie darczyńców indywidualnych, bądź biznesowych, a co za tym idzie, jesteśmy w stanie zagwarantować stałość i stabilizację w zatrudnieniu osób, które pracują w naszych organizacjach. Udział w szkoleniach pozwolił naszej kadrze nauczyć się organizacji kampanii fundraisingowej. Nasza Fundacja zaplanowała działania, dotyczące wydarzenia “Przestrzeń Bez Wstydu”, natomiast, z realizacją tego eventu czekamy na Światowy Dzień Chorych na Łuszczycę. Jesteśmy już także po konsultacjach ze specjalistami. Partnerzy z Rumunii zorganizowali “Dissem Event”. Podczas szkoleń nauczyliśmy się profilowania oferty skierowanej do darczyńców. Przygotowaliśmy i opracowaliśmy biuletyn informacyjny, zawierający materiały szkoleniowe w czterech językach, po to by móc w łatwy sposób dzielić się nim z innymi organizacjami na terenie Wspólnoty UE.

What we achieved?

We wanted the participants of the project to acquire the knowledge and skills necessary to raise funds for social projects and non-governmental organizations from various sources of financing. During trainings and workshops, we learned about fundraising tools and methods for employees of the NGO sector and we learned about systematic and consistent planning of the organization's budget, which allows us to acquire individual or business donors, and thus we are able to guarantee stability and stability in employing people who work in our organizations. Participation in the training allowed our staff to learn how to organize a fundraising campaign. Our Foundation has planned activities related to the event "Space Without Shame", while we are waiting for the World Psoriasis Day with the implementation of this event. We are also after consultations with specialists. Partners from Romania organized the “Dissem Event”. During the training, we learned how to profile the offer addressed to donors. We have prepared and developed an information bulletin containing training materials in four languages ​​in order to be able to easily share it with other organizations in the EU Community.

Kto finansował projekt?

Projekt finansowany przez Erasmus+.

Who financed the project?

The project is funded by Erasmus+.

Fundraising Internationally .png
fi2.jpg
fi.jpg
PL-V-Finansowane-przez-Unie-Europejska_POS.png

Nasi partnerzy/Our partners

so.png
TEAM4Excellence-Romania-logo-removebg-preview.png
bottom of page