top of page

Equally Different

Skąd pomysł?

W naszej codziennej pracy zauważyliśmy, że wiele osób boi się prosić o pomoc, zwłaszcza ludzie młodzi. Mamy świadomość, że im szybciej zareagujemy, pomożemy i zaopiekujemy się osobami potrzebującymi, tym większą mają szansę na lepsze funkcjonowanie społeczne. Tak narodził się pomysł na ten projekt. Głównym celem tego projektu jest wymiana młodych ludzi, których łączy wspólny cel – pomaganie innym. Chcielibyśmy, aby uczestnicy nabyli umiejętności pracy z osobami potrzebującymi wsparcia psychologicznego, poznali przyczyny takiego stanu i wypracowali sposób przekazywania tej wiedzy. Chcemy, aby uczestnicy zdobyli takie umiejętności jak:

 • jak prowadzić rozmowę z osobą potrzebującą,

 • gdzie dalej kierować rozmowę,

 • jak stworzyć sieć wsparcia.

Mamy świadomość, że odpowiednia pomoc choremu to nie tylko wiedza i świadomość choroby, ale także empatia, akceptacja i zrozumienie.

Where did the idea come from?

Through our daily work, we have noticed that many people are afraid to ask for help, especially young people. We are aware that the sooner we react, help, and take care of people in need, the greater the chance they have for better social functioning. This is how the idea for this project was born. The main goal of this project is the exchange of young people who share a common goal – helping others. We would like the participants to acquire the skills to work with people in need of psychological support, learn the reasons for such a state and develop a way to pass this knowledge on. We want participants to gain skills such as:

 • how to conduct a conversation with a person in need,

 • where to direct a conversation further,

 • how to create a support network.

We are aware that appropriate help for a sick person is not only knowledge and awareness of the disease, but also empathy, acceptance and understanding.

Kim są nasi uczestnicy?

Uczestnicy to osoby młode w wieku od 18 do 30 lat. Są to osoby zmotywowane, chcące się rozwijać, zdobywać nową wiedzę, nawiązywać relacje kulturowo-społeczne.

Who are our participants?

Participants are young people aged 18 to 30. They are motivated people who want to develop, acquire new knowledge, and establish cultural and social relations.

Co tam się działo?

W trakcie projektu uczestnicy, przy wykorzystaniu nieformalnych metod nauczania,  sukcesywnie zdobywali wiedzę na temat wykluczenia społecznego, pracy z ludźmi potrzebującymi wsparcia oraz  konsekwencji psychicznych chorób takich jak: depresja i zaburzenia lękowe. Działania projektowe obejmowały między innymi:

 • warsztaty psychologiczne

 • gry integracyjne

 • prezentacje krajów partnerskich oraz metod wsparcia psychologicznego dla osób wykluczonych w Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii i Polsce 

 • rozmowę o psychologicznych konsekwencjach choroby

Ponadto udział w projekcie pozwolił uczestnikom rozwinąć swoje umiejętności pracy w grupie, poprawić komunikację w języku obcym, poznać sprawdzone metody wsparcia psychologicznego osób wykluczonych oraz zwiększyć swoją świadomość kulturową.

What was going on there?

During the project, the participants, using informal teaching methods, gradually gained knowledge about social exclusion, working with people in need of support and the consequences of mental diseases such as depression and anxiety disorders. Project activities included:

 • psychological workshops

 • integration games

 • presentations of partner countries and methods of psychological support for excluded people in Spain, Romania, Bulgaria and Poland

 • a conversation about the psychological consequences of the disease

Moreover, thanks to the participation in the project, the participants developed their group work skills, improved communication in a foreign language, learned about proven methods of psychological support for excluded people and increased their cultural awareness.

Co osiągnęliśmy?

Realizacja projektu pozwoliła nam przekazać młodym ludziom praktyczną wiedzę na temat sposobów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, technik wsparcia osobom potrzebującym, metod zapobiegających psychologicznym skutkom depresji i zaburzeń lękowych oraz rozwoju szkoleniowych metod pracy z młodzieżą w zakresie motywacji, zaangażowania i aktywizacji społecznej. Dzięki wymianie uczestnicy podnieśli swoje kompetencje w zakresie pracy z ludźmi potrzebującymi wsparcia oraz zwiększyli swoją pewność siebie podczas komunikacji z innymi narodowościami.

What we achieved?

The implementation of the project allowed us to provide young people with practical knowledge on how to prevent social exclusion, support techniques for people in need, methods to prevent the psychological effects of depression and anxiety disorders, and the development of training methods of working with young people in the field of motivation, involvement and social activation. Thanks to the exchange, the participants increased their competences in working with people in need of support and increased their self-confidence when communicating with other nationalities.

Kto finansował projekt?

Projekt finansowany przez Erasmus+.

Who financed the project?

The project is funded by Erasmus+.

Equally Different.png
eqd.jpg
PL-V-Finansowane-przez-Unie-Europejska_POS.png

Nasi partnerzy

2eropi.jpg
Association-Walktogether.png
Youthland.jpg
bottom of page